سارسەنبى, 5 قازان 2022

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 قازان, 2017 ساعات 10:17

قىرعىز حاندى سوعىس كەزىندە عانا سايلاعان، حانى بولماعان ەل

اسقار دايىربەك 7055 57

23 قازان, 2017 ساعات 09:54

رۋزا بەيسەنبايتەگىنىڭ ورنىنا مەنى سوتتاڭىزدار!

ومىرزاق اقجىگىت 5662 23

20 قازان, 2017 ساعات 10:38

اتامباەۆ مىرزا، حان كەنەگە تيىسپەڭىز!

ز.قابىلدينوۆ 9292 46

18 قازان, 2017 ساعات 14:51

تارازدان قايتقان قانداستاردىڭ قۋانىشى

قانات بىرلىكۇلى 7915 4

15 قازان, 2017 ساعات 08:41

اتاما ءتىل تيگىزبە، اتامباەۆ، اتاۋسىز قالاسىڭ!

قازىبەك  يسا 6793 87