دۇيسەنبى, 6 اقپان 2023

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 ناۋرىز, 2018 ساعات 10:51

ارابتار قىزدارىن تىرىدەي كومگەن زاماندا...

ارمان اۋباكىر 4774 3

29 ناۋرىز, 2018 ساعات 09:56

جۇماقتان قاشقان ايەل

ساۋلە دوسجانوۆا 6709 5

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 14:54

باتىس ورىس تىڭشىلارىنان تازارىپ جاتىر. ءبىز شە؟..

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 5710 18

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 14:40

شەجىرە مەن تاريحتىڭ ايىرماسى قانداي؟

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 6745 72

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:58

وتانعا  قاۋىپ ورامال مەن شولاق شالباردان با؟

مىرزان كەنجەباي 4603 11

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:50

ءبىلىم جانە "كسەروكوپيا" مينيسترلىگى

رىسبەك رامازانۇلى 4780 3