بەيسەنبى, 20 ماۋسىم 2019

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 شىلدە, 2014 ساعات 18:02

«قىلداي قىزىل سىزىق»

اباي-اقپارات 5631 0

11 شىلدە, 2014 ساعات 17:56

«جابىرقاپ ءجۇرمىن»(بەينەبايان)

اباي-اقپارات 4953 0

4 شىلدە, 2014 ساعات 14:03

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

اباي-اقپارات 6610 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 19:24

پىشاق جۇزىندە ءجۇرۋ - جامالي ديحانۇلى

اباي-اقپارات 6512 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:39

«ماقسات» كلينيكاسى: «بەدەۋلىكتى ەمدەۋ»

اباي-اقپارات 6707 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:27

وپەرا: ۆوكزالداعى قوشتاسۋ

اباي-اقپارات 3764 0

30 مامىر, 2014 ساعات 17:02

ايشا بايبوسىنوۆا - سەن كىنالى ەمەسسىڭ

اباي-اقپارات 8728 0