بەيسەنبى, 29 اقپان 2024

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 قاڭتار, 2015 ساعات 10:02

كىشكەنتاي «كوممەرسانت»

. «ەسەكتىڭ ارتىن جۋساڭ دا مال تاپ» دەپ دانىشپان اباي بەكەرگە ايتپاعان-اۋ!

اباي-اقپارات 4498 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 13:46

ءجىتى قاراساڭ، ءسوز توركىنىن اڭعاراسىڭ

ورىسشا دجەتىگارا بولىپ ايتىلعان ءسوز قايتادان «شالا قازاقشالاندى»

اباي-اقپارات 6289 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 10:41

جىتىقارا: جەر اتاۋىنا ءجىتى قاراۋىمىز كەرەك

وگە ۇلت وكىلدەرى قالىڭ شوعىرلانعان ايماقتاعى جەر اتاۋىنا مۇقيات بولۋ – ازاماتتىق پارىز.

اباي-اقپارات 11438 0

12 قاڭتار, 2015 ساعات 10:19

ەرلان سايىروۆ. جاس ۇرپاق وزبەكتەنبەسىن دەسەك...

«ءبىز، قازاق، نە ىستەي الامىز؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ ىزدەيىك

اباي-اقپارات 5202 0

10 قاڭتار, 2015 ساعات 12:26

ايىرىقشا ايماقتىڭ اماندىعى

...ەشبىرى اماندىقتى ورنىنان قوزعاماپتى. گاپ نەدە؟

اباي-اقپارات 5918 0

9 قاڭتار, 2015 ساعات 12:14

ۇيعىر اۋدانىنان: ءىس ادىلەتتى شەشىلدى

كىنالى ازاماتتارعا شارا قولدانىلدى

اباي-اقپارات 15125 2

9 قاڭتار, 2015 ساعات 11:07

قوش، «قول جەتىمدى باسپانا-2020...»

«قول جەتىمدى باسپانا-2020» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى ورتا جولدان توقتادى.

اباي-اقپارات 5796 0

8 قاڭتار, 2015 ساعات 12:53

«كرەسلو» جورىعى كىمدەرگە باعىتتالعان؟

60-70 مىڭداي جۇرگىزۋشى «تاكسيست» بولىپ ناپاقاسىن تاۋىپ ءجۇر

اباي-اقپارات 7514 0