جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 53021. جازىلعاندار — 31277. قايتىس بولعاندار — 264

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:00

زاۋزا (اڭگىمە)

ادىلبەك ىبىرايىمۇلى 2238 2

7 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:12

سمارتفون (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 1516 4

6 ءساۋىر, 2020 ساعات 10:46

نەسىپبەك ايتۇلى. تاڭعى شىقتىڭ تاعدىرى

Abai.kz 2428 2

4 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:00

كوروناۆيرۋس (اڭگىمە)

ءۋاليحان قاليجانوۆ 2230 2

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:45

اقبەرەن ەلگەزەك. ءمىناجات

Abai.kz 4866 4

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 16:02

ءار ادامنىڭ ىشىندە «وبا» ءومىر سۇرەدى

دۇيسەنالى الىماقىن 2414 1

5 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:35

قۋانىش جيەنباي. كۇزەتشى

Abai.kz 3930 1

26 اقپان, 2020 ساعات 12:23

قۋاندىق تۇمەنباي. ءومىر عوي

Abai.kz 2721 0