سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 500. جازىلعاندار — 36. قايتىس بولعاندار — 4

الەۋمەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 مامىر, 2017 ساعات 10:49

ءتىلىمىز بەن ادەبيەتىمىز قۇردىمعا كەتپەي مە؟

جۇماش كەنەباي 5359 7

17 ءساۋىر, 2017 ساعات 14:52

باسپاناسىز بوسقىندار ەلىنە ساپار

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 8262 8

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:29

جول ازابىن جۇرگەن بىلەر

سىرىم داتوۆ 3946 1

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:20

داڭقتى ديكتاتوردىڭ قاتىنقۇمارلىعى

قۋاندىق شاماحايۇلى 6933 13