دۇيسەنبى, 15 شىلدە 2024

الەۋمەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 ءساۋىر, 2017 ساعات 14:52

باسپاناسىز بوسقىندار ەلىنە ساپار

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 12704 8

14 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:29

جول ازابىن جۇرگەن بىلەر

سىرىم داتوۆ 7829 1

28 ناۋرىز, 2017 ساعات 10:20

داڭقتى ديكتاتوردىڭ قاتىنقۇمارلىعى

قۋاندىق شاماحايۇلى 11295 13

13 ءساۋىر, 2015 ساعات 10:20

«گارمونيا-ديسگارمونيا» دۋالدىلىعى

ونىڭ ەكونوميكاعا اسەرى بار ما؟

ادمينيستراتور 14113 0

2 قىركۇيەك, 2014 ساعات 16:16

باق باسىنان تايعان باق

ابىرويى اسقاقتاپ تۇرعان باق قايدا؟

اباي-اقپارات 12682 0

1 مامىر, 2014 ساعات 15:52

حالىقتار دوستىعى – 130 ۇلت ء(تىزىم)

كەيبىر دەرەكتەرگە قاراعاندا، الەمدە 256 ۇلت بار ەكەن. رەسمي مالىمەتكە سەنسەك، سونىڭ 130 دان استامى قازاقستاندا تاتۋ-ءتاتتى ءومىر ءسۇرىپ، تىرشىلىك كەشىپ جاتىر.

اباي-اقپارات 230483 63