دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

ءبىزدىڭ شەنەۋنىك بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 ناۋرىز, 2015 ساعات 15:10

ماسساعان، ءماسىموۆ قوي مىناۋ!

"كارىم قاجىمقانۇلى، مەن ءسىزدى ءبارىبىر تانىپ قويدىم"

ادمينيستراتور 5800 0

16 اقپان, 2015 ساعات 12:07

قۇمار ويىنشىلاردىڭ قۇدايى بەرگەلى تۇر!

مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى قۇمار ويىنشىلاردىڭ قۇدايى بولعالى تۇر

ادمينيستراتور 3638 0

10 اقپان, 2015 ساعات 13:38

وسپانوۆقا وبال بولماي ما؟

ءتىپتى قول ساعاتى دا تاركىلەنەدى ەكەن...

ادمينيستراتور 3361 0

20 جەلتوقسان, 2014 ساعات 00:04

ءنۇرالى اليەۆ – ورىنباسار

ەلىمىزدىڭ اكىمشىلىك باسقارۋ ءىسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ تىزىمىنە شىت جاڭا ەسىم قوسىلدى.

اباي-اقپارات 5384 0

18 جەلتوقسان, 2014 ساعات 08:25

سىلدىر ءسوز، سىقپىرتپا جاۋاپ

ءبىزدىڭ شەنەۋنىكتەرىمىز سىلدىر ءسوز، سىقپىرتقا جاۋاپقا ۇيرەنىپ العان.

اباي-اقپارات 3727 0

6 جەلتوقسان, 2014 ساعات 18:39

پۋتينگە ادال قىزمەت

باياندامالارىڭدى نازارباەۆقا ەمەس – پۋتينگە بەرىپ تۇرسىزدار!

اباي-اقپارات 4791 0

20 قاراشا, 2014 ساعات 08:40

«ۇلتتىق قوردان» ۇرلايتىندارعا اياۋشىلىق بولمايدى

ءاربىر تيىننىڭ قاتاڭ سۇراۋى بولادى.

اباي-اقپارات 3616 0

16 قاراشا, 2014 ساعات 09:52

مادەنيەت ءمينيسترىنىڭ «مادەنيەتى»

انۇرانعا پىسقىرماعان ادام ەلگە تۇكىردى دەگەن ءسوز.

اباي-اقپارات 8161 0