جەكسەنبى, 12 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 قاڭتار, 2018 ساعات 08:57

ءتاۋبا ەتىڭدەر، قازاق قىزدارى!

تۇرار شاپقارا 3679 21

3 قاڭتار, 2018 ساعات 17:37

انشىلەر ەندى قارا سوزگە كوشپەسىن...

Abai.kz 3466 16

3 قاڭتار, 2018 ساعات 12:52

قوستانايعا كوش، قازاق!

جايبەرگەن بولاتوۆ 3999 8

3 قاڭتار, 2018 ساعات 12:36

قىتايدا قانشا قازاق بار؟

ەسىمبەك تولىقباي 13174 41

2 قاڭتار, 2018 ساعات 16:33

مىرزاتاي كەرەمەت «قىراعىلىق» تانىتتى

ت. قويشىعۇلوۆ 6415 31

29 جەلتوقسان, 2017 ساعات 11:40

ۇلت قايراتكەرى - نۇرتاس وڭداسىنوۆ تۋرالى عىلىمي ەڭبەك جارىق كوردى

عاني قاراساەۆ 4829 8