جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 قاڭتار, 2018 ساعات 11:22

ادەبيەتتى شەكتەپ، جۇيەسىز وقىتۋ كىمگە قاجەت؟

بيجومارت قاپالبەك 7049 9

4 قاڭتار, 2018 ساعات 10:38

«اقتاستاعى احيكو». جاپونيا ساپارى

مادينا وماروۆا 3708 0

4 قاڭتار, 2018 ساعات 09:06

شىڭعىسحان قازاق تىلىندە سويلەگەن

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 6345 243

4 قاڭتار, 2018 ساعات 08:57

ءتاۋبا ەتىڭدەر، قازاق قىزدارى!

تۇرار شاپقارا 3670 21

3 قاڭتار, 2018 ساعات 17:37

انشىلەر ەندى قارا سوزگە كوشپەسىن...

Abai.kz 3459 16

3 قاڭتار, 2018 ساعات 12:52

قوستانايعا كوش، قازاق!

جايبەرگەن بولاتوۆ 3996 8

3 قاڭتار, 2018 ساعات 12:36

قىتايدا قانشا قازاق بار؟

ەسىمبەك تولىقباي 13170 41