سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1725

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 مامىر, 2017 ساعات 11:08

ەلباسى: رەسمي ساپارلارداعى بەيرەسمي سۋرەتتەر

اباي اقپارات 4278 16

23 مامىر, 2017 ساعات 09:57

"100 ناقتى قادام" ءھام ءدىن

تۇرار ءابۋوۆ 3295 14

22 مامىر, 2017 ساعات 18:19

تۇڭعىشباي جامانقۇلوۆتىڭ ءىسى. ءجارىسسوز باستالدى

اباي-اقپارات 2711 4

22 مامىر, 2017 ساعات 12:52

الەمدىك ستاندارت جانە قازاق مۇددەسى

اباي اقپارات 3469 6

22 مامىر, 2017 ساعات 10:31

تۇرسىنعازى راحيموۆتىڭ كىتابى جارىق كوردى

اباي اقپارات 3076 0