سارسەنبى, 30 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107833. جازىلعاندار — 102805. قايتىس بولعاندار — 1725

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 مامىر, 2017 ساعات 13:33

قازاقتىڭ ءانىن، ۇلتتىق كيىمىن مازاق ەتكەندەرگە استانا ءتورىن بەرمەك

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4603 4

24 مامىر, 2017 ساعات 12:24

"قىتايدان 3 ملرد دوللار قارىز الاتىن بولدىق"

اباي-اقپارات 3884 14

24 مامىر, 2017 ساعات 09:41

كورگەنiم وزبەك كينوسى... بىزدىكىنىڭ ءبارى وتىرىك

مىرزان كەنجەباي 5178 16

23 مامىر, 2017 ساعات 18:42

مانچەستەردەگى تەراكتىدەن قازا بولعاندار سانى 22-گە جەتتى

اباي-اقپارات 1969 1

23 مامىر, 2017 ساعات 18:08

كولەڭكەم

تاتتىمبەك اسحانۇلى 3596 2

23 مامىر, 2017 ساعات 13:48

بارناۋىل قالاسىن "پۋتينگراد" دەپ وزگەرتۋدى ۇسىندى

اباي اقپارات 2870 2