جۇما, 19 ءساۋىر 2019

ايتقىش ەكەن بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

11 قاڭتار, 2017 ساعات 15:47

قانتسوناردا بۇركىتشى شىعادى اڭعا...

قانتسوناردا بۇركىتشى شىعادى اڭعا...

اباي-اقپارات 1937 0

11 قاڭتار, 2017 ساعات 11:17

تىنىشتىقبەك

مەن جۇماقتان باس تارتام! ارامتاماق ءارى قاتىنقۇمار بولعىم كەلمەيدى!

اباي-اقپارات 2241 0

10 قاڭتار, 2017 ساعات 12:37

تسون

- ۇلت-ازاتتىق "ۇلى تسون" كوتەرىلىسى...

اباي-اقپارات 1970 0

6 قاڭتار, 2017 ساعات 10:15

2030

- 2030-شى جىلى كەمپىرلەر نەمەرەلەرىنە "لايكىڭ ازايعىر" دەپ ۇرىساتىن شىعار...

اباي-اقپارات 1987 0

8 جەلتوقسان, 2016 ساعات 17:06

قۇداي مەن مۇناي

قۇدايىمىزدى ۇرلاپ ۇستالماعاندار مۇنايىمىزدى ۇرلاپ ۇستالدى دەي مە؟..

اباي-اقپارات 4036 0

21 قاراشا, 2016 ساعات 08:02

حالال جەمقور

حالال جەمقور پارانى: - Əيتەۋىر، شىن نيەتىڭمەن بەرىپ جاتىرسىڭ با؟ - دەپ ءۇش رەت سۇراپ بارىپ الادى ەكەن.

اباي-اقپارات 2502 0

16 قاراشا, 2016 ساعات 11:31

سۋىق

استانالىقتارعا ءوتىنىش: سوعىم ۋاقىتى كەلگەنىن بارشا قازاق بىلەدى. دەيتۇرعانمەن توڭازاتقىشتارىڭىزدىڭ ەسىكتەرىن جاۋىپ جۇرسەڭىزدەر دۇرىس بولار ەدى. باسقا جۇرتتىڭ نە كىنəسى بار؟ قاتىپ ولەتىن ءتۇرىمىز بار.

اباي-اقپارات 1968 7

14 قاراشا, 2016 ساعات 08:14

ماگنيتافون

ورىس ماگنيتوفونى مەن جاپون ماگنيتوفونىنىڭ اڭگىمەسىنەن: - قوجايىننىڭ ساعان جاڭا كاسسەتا اپەرگەنى راس پا؟ - يا راس. - ءبىر شايناپ كورەيىنشى.

اباي-اقپارات 2012 0