دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 مامىر, 2020 ساعات 13:55

سوزگە اباي بولايىق!

اقىلبەك شاياحمەت 7916 6

5 مامىر, 2020 ساعات 12:09

قازاق حالقى شۋما ىندەتىن قالاي جەڭدى؟

اباي مىرزاعالي 5288 4

27 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:22

كوروناۆيرۋستان قالاي قورعانۋعا بولادى؟

Abai.kz 1780 1

27 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:43

يتالياندىق پا، يتاليالىق پا؟

نۇرساۋلە رساليەۆا   2062 8

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:40

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى: ەتنوگرافيالىق اڭگىمەلەر (جالعاسى)

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى 3883 5

7 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:12

Covid-19 تۋرالى 10 قاۋەسەت

رامينا چاكيرباەۆا 2712 7

30 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:32

ەگەۋحان مۇقاماديقىزى: ساۋلەتتى كوش (جالعاسى)

Abai.kz 2737 9