جۇما, 3 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 435. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

12 اقپان, 2020 ساعات 12:10

ءسىز عاجايىپقا سەنەسىز بە؟

ورالبەك وتەعۇلوۆ 2132 7

11 اقپان, 2020 ساعات 14:30

ش دىبىسىنا قانداي تاڭبا العان ءتيىمدى؟

Abai.kz 1753 12

3 اقپان, 2020 ساعات 11:06

«بۇرق ەتىپ، كوزدەن جاس شىقسىن...»

Abai.kz 2093 8

21 قاڭتار, 2020 ساعات 12:30

پلانەتاداعى ەڭ باي ادام كىم؟

كەرىمسال جۇباتقانوۆ  3514 3

17 قاڭتار, 2020 ساعات 14:09

ابايدىڭ قولجازبالارى ساقتالعان ساندىق قايدا؟

زارقىن تايشىباي 3987 18

26 جەلتوقسان, 2019 ساعات 11:21

ماماندار كەڭەسى: جاڭا جىلدى اۋىرماي قارسى الايىق!

Abai.kz 4010 0

11 جەلتوقسان, 2019 ساعات 13:34

كەڭەستىك ءبىلىم تۋرالى بەس ميف

كەرىمسال جۇباتقانوۆ 7606 86