دۇيسەنبى, 30 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 131659. جازىلعاندار — 116461. قايتىس بولعاندار — 1990

بىلگەنگە مارجان بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

20 شىلدە, 2020 ساعات 12:59

تسيتوكين داۋىلى جانە اۋىر ناۋقاستاردى ەمدەۋ

كەنجەبەك قۇدىسۇلى 3162 3

13 شىلدە, 2020 ساعات 14:53

قازاقستان تاريحىنداعى قارالى كۇندەر

Abai.kz 2821 0

27 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:26

كوروناۆيرۋستان ۇيدە قالاي ەمدەلۋگە بولادى؟

Abai.kz 7515 1

18 ماۋسىم, 2020 ساعات 16:36

ۇشاق اۋلاۋ

ورالبەك ج. وتەعۇلوۆ 3432 3

9 ماۋسىم, 2020 ساعات 13:12

قاشىقتان وقۋ قانشا تۇرادى؟

Abai.kz 2873 2

22 مامىر, 2020 ساعات 15:33

قازاقتىڭ باس باتىرلارىنىڭ ءبىرى - تايلاق باتىر

قۋانىشباي ورمانوۆ 3351 3

21 مامىر, 2020 ساعات 12:06

ۆاكتسيناعا كىمدەر قارسى؟

Abai.kz 3139 4

20 مامىر, 2020 ساعات 13:55

سوزگە اباي بولايىق!

اقىلبەك شاياحمەت 8459 6