سەنبى, 3 جەلتوقسان 2022

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 قازان, 2017 ساعات 12:41

نازارباەۆ: مۇنىڭ ءبارى شىلعي وتىرىك

Abai.kz 13109 38

12 قازان, 2017 ساعات 14:59

اتامباەۆ "تۇيە-ساياساتكەر" ەمەس

ءشارىپحان قايسار 6790 71

11 قازان, 2017 ساعات 14:14

شەتەلدىك باق: ءپۋتيننىڭ جاقتاستارى ءوزارا داۋلاسىپ جاتىر

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 11539 22

9 قازان, 2017 ساعات 18:01

ءسۇيىنشى، ىقتيارحات داۋى شەشىمىن تاپتى!

قانات بىرلىكۇلى 16313 26