دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 شىلدە, 2020 ساعات 12:37

ءبىر قازاق بار...

بەكجان تۇرىس 1174 6

30 شىلدە, 2020 ساعات 12:07

پۋتين ەاەس-ءتى ساياسيلاندىرعىسى كەلەتىنىن اڭعارتىپ ءجۇر

اسحات قاسەنعالي 1175 10

29 شىلدە, 2020 ساعات 11:36

جۇرت ءالى دە ءدارى ىزدەپ سابىلىپ ءجۇر

سەرىك جانبولات 1057 3

28 شىلدە, 2020 ساعات 17:12

پوليتسيانىڭ نە كەرەگى بار؟

بولات سىزدىق 3635 10

28 شىلدە, 2020 ساعات 17:08

ليبەراليزم داعدارىسى

جولداس ورىسباەۆ 1093 5

27 شىلدە, 2020 ساعات 15:55

قاۋىپسىزدىك كەڭەسى تاراتىلسىن!

مارات ءبايدىلداۇلى 13439 68

27 شىلدە, 2020 ساعات 15:40

ارەكەت دەگەن استە-استە...

شىڭعىس مۇقان 1279 4

27 شىلدە, 2020 ساعات 15:35

مەملەكەت بيۋدجەتىن ايماقتارعا بۇراتىن ۋاقىت جەتتى

ەرلان سايروۆ 1130 3