بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:39

مەملەكەت تاراپىنان ناقتى قادام جاسالۋى ءتيىس

ساعىندىق بەكۇلان 423 1

28 ناۋرىز, 2020 ساعات 10:28

بۇقارباي باتىردىڭ وكىنىشى

ماقسات سقاقوۆ 663 1

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:56

كوروناۆيرۋس داعدارىسىنىڭ قازاقستانعا سالدارى

مارات ءبايدىلداۇلى 698 5

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:51

كوروناۆيرۋستىڭ قاۋپى ادامداردىڭ ساناسىنا ءالى كىرمەي جاتىر

باقىتجان بۇقارباي 533 2

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:16

مينيستر ءبىرتانوۆ مىنا سۇمدىقتان حاباردار ما؟

قانات ابىلقايىر 15351 12

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:03

تونگەن قاۋىپتى ءتۇسىنۋ ءۇشىن، تاعى قانشا ادام ءولۋى كەرەك؟

مۇحتار تۇمەنباي 536 7

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:54

قول بەرىپ امانداسۋدى توقتاتايىق!

جامبىل ارتىقباەۆ 645 2

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:32

شاكارىم اتامىزدان

جانىبەك قوجىق 1802 3