جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 95942. جازىلعاندار — 68871. قايتىس بولعاندار — 1058

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

8 شىلدە, 2020 ساعات 12:31

استانانى اۋىستىرۋدىڭ ءتيىمدى جانە ءتيىمسىز تۇستارى

اسحات قاسەنعالي 2921 15

7 شىلدە, 2020 ساعات 10:24

بۇل - «ءبىز بىرگەمىز» دەپ ۇرانداعان بيلىكتىڭ وتشاشۋى

دانيار سالامات 1729 7

6 شىلدە, 2020 ساعات 19:09

ولەڭ

باۋىرجان شيرمەدينۇلى  5231 4

6 شىلدە, 2020 ساعات 12:01

حالىقتىڭ تاعدىرىمەن ويناۋعا بولمايدى!

اياگۇل مانتاي 2735 2

6 شىلدە, 2020 ساعات 11:14

جاعداي ۋىستان شىعىپ كەتتى

شىڭعىس مۇقان 7931 8