جۇما, 10 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 781. جازىلعاندار — 60. قايتىس بولعاندار — 8

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:16

مينيستر ءبىرتانوۆ مىنا سۇمدىقتان حاباردار ما؟

قانات ابىلقايىر 17295 12

27 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:03

تونگەن قاۋىپتى ءتۇسىنۋ ءۇشىن، تاعى قانشا ادام ءولۋى كەرەك؟

مۇحتار تۇمەنباي 567 7

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:54

قول بەرىپ امانداسۋدى توقتاتايىق!

جامبىل ارتىقباەۆ 682 2

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:32

شاكارىم اتامىزدان

جانىبەك قوجىق 2008 3

25 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:05

«قازاقى تەرميندى حالىق جاسايدى»

ادىلبەك قابا  595 17

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:42

وزىڭە ۇلگى بول!

شىنار ءابىلدا 1258 4

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:27

ىندەت قىلجاقتىق پەن قىڭىرلىقتى كەشىرمەيدى

اسحات قاسەنعالي 815 1

24 ناۋرىز, 2020 ساعات 13:19

مۇناي، كوروناۆيرۋس، ەكونوميكا...

جالعاسبەك اقبولات 499 4