جۇما, 21 اقپان 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 اقپان, 2020 ساعات 12:27

پومپەو قازاقستانعا نەگە كەلدى؟

جولداس ءورىسباي 1339 9

3 اقپان, 2020 ساعات 11:37

اكىمدەر مەن مينيسترلەردىڭ ەسەپ بەرۋىندە كوزبوياۋشىلىق كوپ

مۇرات باقتيارۇلى 1226 15

3 اقپان, 2020 ساعات 11:23

«الاش مۇددەسى»

سامات نۇرتازا 723 6

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:32

اۋىل شوپىرىنىڭ سۇراعى

سەرىك اباس-شاح 7628 25

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:17

ءبىز ادامزاتقا قاجەتتى ءونىم شىعارىپ كورمەگەن ۇلتپىز

باۋىرجان سەرىكباي 1206 11

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:11

سۇلتانماحمۇتتىڭ شىعارمالارى ساحناعا، ەكرانعا شىعۋ كەرەك

ايزات قادىراليەۆا 662 1