سارسەنبى, 13 قاراشا 2019

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

31 قازان, 2019 ساعات 10:57

حالىقتى بوسقا ۇمىتتەندىرمەڭىزدەر

باۋىرجان سەرىكباي 1550 2

29 قازان, 2019 ساعات 15:10

رەسەيدىڭ قازاقتارى ۇيىمشىل

ايشۋاق دارمەنۇلى 2087 7

29 قازان, 2019 ساعات 11:14

گەرمان گەسسە. «سيددحارتحا»

امانگەلدى كەڭشىلىكۇلى 681 2

28 قازان, 2019 ساعات 13:46

الدىمەن بيزنەس ىزدەمە، كليەنت ىزدە

نۇرلان جاناي 1024 2

28 قازان, 2019 ساعات 13:31

ءبىر قاپ ۇننىڭ باعاسى 10 مىڭنان اسادى دەپ وتىر...

بەللا ورىنبەتوۆا 2682 7

28 قازان, 2019 ساعات 13:22

جاۋىزدىق قاشان جويىلادى؟

تولەن تىلەۋباي 1119 0