سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

2 قازان, 2020 ساعات 13:42

ءتىلدى ىقشامداۋ نە ءۇشىن كەرەك؟

نۇربەك ماتجاني 1160 3

1 قازان, 2020 ساعات 15:04

مال شارۋاشىلىعىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن پايدالانىپ جاتىرمىز با؟

رۋستەم اشەتاەۆ 1398 2

1 قازان, 2020 ساعات 14:54

شىعىس تۇركىستان ۇيعىرستان ەمەس

ءومىرحان التىن 3236 15

1 قازان, 2020 ساعات 12:30

قاسيەتتى تايقازانعا قاقپاق كەرەك

جانىبەك قوجىق 1448 7

29 قىركۇيەك, 2020 ساعات 15:41

بۇۇ قارارى ورىندالسىن

مارات ءبايدىلداۇلى 1440 8

28 قىركۇيەك, 2020 ساعات 16:23

ارمەنيا حالىقارالىق قۇقىق نورماسىن ورەسكەل بۇزدى

مۇحتار تايجان 1312 4

28 قىركۇيەك, 2020 ساعات 16:18

قىتاي قالاي ەكىنشى ۇلى ەكونوميكالىق دەرجاۆاعا اينالدى؟

بەكبولات قارجان 1678 3

28 قىركۇيەك, 2020 ساعات 16:02

قاشىقتان وقۋدىڭ قيىندىقتارى...

مارات ءبايدىلداۇلى 774 0