دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 اقپان, 2020 ساعات 11:37

اكىمدەر مەن مينيسترلەردىڭ ەسەپ بەرۋىندە كوزبوياۋشىلىق كوپ

مۇرات باقتيارۇلى 1170 15

3 اقپان, 2020 ساعات 11:23

«الاش مۇددەسى»

سامات نۇرتازا 693 6

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:32

اۋىل شوپىرىنىڭ سۇراعى

سەرىك اباس-شاح 7514 25

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:17

ءبىز ادامزاتقا قاجەتتى ءونىم شىعارىپ كورمەگەن ۇلتپىز

باۋىرجان سەرىكباي 1181 11

31 قاڭتار, 2020 ساعات 11:11

سۇلتانماحمۇتتىڭ شىعارمالارى ساحناعا، ەكرانعا شىعۋ كەرەك

ايزات قادىراليەۆا 648 1

31 قاڭتار, 2020 ساعات 10:57

شەكاراداعى وگەيسىتۋشىلىك

كارىباي مۇسىرمان 1154 2