سەيسەنبى, 3 تامىز 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 شىلدە, 2021 ساعات 18:20

6 - شىلدە - كوروناۆيرۋس قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنى

مارات ءبايدىلداۇلى 1399 6

5 شىلدە, 2021 ساعات 16:46

اقش پرەزيدەنتتەرى قانداي كريتەريلەرمەن باعالانادى؟

شالقار نۇرسەيىتوۆ 4437 7

2 شىلدە, 2021 ساعات 13:25

بومج قازاقتىڭ قارىنداسى...

وڭعار قابدەن 5295 4

1 شىلدە, 2021 ساعات 15:34

اراب ءتىلىن مەكتەپتە وقىتۋ قاجەت پە؟

ءابدىراشيت باكىر 2546 27

1 شىلدە, 2021 ساعات 15:20

تىلدىك ديسكريميناتسيا جاعدايىندا نە ىستەۋ كەرەك؟

جۇلدىزاي فورت 1543 2

1 شىلدە, 2021 ساعات 01:50

شارا قولدانباسا كەش بولادى

اسىلجان مامىتبەكوۆ 5302 16

29 ماۋسىم, 2021 ساعات 13:09

ورىس فلوتيلياسىن سۋ تۇبىنە جىبەرەدى

قۋانىش ەدىلحانتەگى 5184 7

28 ماۋسىم, 2021 ساعات 14:16

ۆاكتسينانىڭ جىلىگىن شاعىپ ءتۇسىندىرىپ بەرەتىن ادام بار ما؟

قايرات جولدىبايۇلى 3361 6