بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 قازان, 2020 ساعات 16:21

باۋىرلاس تۇرىكتەردەن ۇيرەنەرىمىز كوپ

ولجاس ءابىل 1746 6

6 قازان, 2020 ساعات 13:08

قازاقستاننىڭ اسكەري الەۋەتى قانداي؟

اسحات قاسەنعالي 1493 9

6 قازان, 2020 ساعات 12:54

نەگە قازاقتىڭ ساياسي بەلسەندىلىگى تومەن؟

قانات ابىلقايىر 1289 9

5 قازان, 2020 ساعات 12:14

نەگە ترامپ تاعى جەڭەدى؟

جولداس ءورىسباي 1339 0

2 قازان, 2020 ساعات 15:35

«پرايمەريز» جۇيەسىنىڭ جۇمىسى ءبىر قالىپقا ءتۇستى

الىبەك الدەنۇلى 925 13

2 قازان, 2020 ساعات 13:56

ورىستا نە بار وسى ماقتاناتىن؟

مارات ءبايدىلداۇلى 7337 100

2 قازان, 2020 ساعات 13:49

حالىقتان تاعى دا كەشىرىم سۇرايمىز

مۇرات باقتيارۇلى 2067 10