سەيسەنبى, 13 ءساۋىر 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 ناۋرىز, 2021 ساعات 17:56

ماسەلە ساندا ەمەس رۋحتا!

راسۋل جۇمالى 4729 12

23 ناۋرىز, 2021 ساعات 17:50

جەرگە قاتىستى ناقتى ۇسىنىستار ايتىڭىزدار

باقىتبەك سماعۇل 2775 22

23 ناۋرىز, 2021 ساعات 17:49

تاعى دا سانكتسيا...

بەكبولات قارجان 3049 3

23 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:40

قازاق جانە قىرعىزدىڭ باس اۋرۋى باسقا

سابيت رىسباەۆ 2577 7

19 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:17

بولوننان تۋعان بىلىق

مارات ءبايدىلداۇلى 3682 10

19 ناۋرىز, 2021 ساعات 13:12

«كوممۋنيست» ميللياردەرلەر

ەسبول ۇسەنۇلى 3625 1

18 ناۋرىز, 2021 ساعات 14:46

قانداستارعا كەلگەن بەتتە ازاماتتىق بەرۋ كەرەك

سماعۇل ەلۋباي 3558 21

18 ناۋرىز, 2021 ساعات 14:34

الدىڭعى بۋىن تىيىلماي جاستاردى جوندەۋ قيىن

تورەگەلدى شارمانوۆ 3457 10