جۇما, 27 مامىر 2022

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 ءساۋىر, 2022 ساعات 13:38

كەيكى باتىر تۋرالى ءبىر دەرەك...

اباي مىرزا 1466 4

18 ءساۋىر, 2022 ساعات 13:32

نەگە ۋكراينا رەسەي ءۇشىن سونشالىقتى ماڭىزدى؟

نۇرات ءىلياس 1323 5

18 ءساۋىر, 2022 ساعات 13:20

تاريح ءپانىن وقىتۋدا قانداي وزگەرىستەر بولادى؟

اسحات ايماعامبەتوۆ 984 0

14 ءساۋىر, 2022 ساعات 13:39

رەسەي ءوندىرۋشى ەل ەمەس، ول - بەنزوكولونكا!

سابيت رىسباەۆ 1264 3

11 ءساۋىر, 2022 ساعات 14:13

«ورىس الەمى» دەگەننىڭ جۇمباعى

ءابدىراشيت باكىرۇلى 1654 3

11 ءساۋىر, 2022 ساعات 14:11

ارالاس مەكتەپتەر نەگە قاۋىپتى؟

Abai.kz 1430 3

11 ءساۋىر, 2022 ساعات 14:05

قازاق ءتىلى تەك اۋىلدىڭ ءتىلى دەپ كىم ايتى سەندەرگە؟

ماكسيم روجين 1291 1

11 ءساۋىر, 2022 ساعات 14:01

قازاق ەلىنە تونەتىن قانداي قاۋىپتەر بار؟

مۇرات ابەنوۆ 1313 3