دۇيسەنبى, 4 ناۋرىز 2024

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 اقپان, 2016 ساعات 21:40

اركونىڭ تاعدىرى (ۆيدەو)

قىزىلوردا وبلىسى، جاڭاقورعان اۋدانى تۇرعىنى قالاۋ ءاشىموۆ قوزىقا كەزىندە جىلقى ىزدەپ ءجۇرىپ تاۋىپ الىپ، سيىر سۇتىمەن اسىراعان ارقار...

اباي-اقپارات 5141 0

28 قاڭتار, 2016 ساعات 13:26

ماعاۋيننىڭ وقىرماندارمەن كەزدەسۋى

اباي-اقپارات 6477 0

28 قاڭتار, 2016 ساعات 12:22

"قۇنانباي" ءفيلمى (تولىق نۇسقا)

اباي-اقپارات 8122 0

25 قاڭتار, 2016 ساعات 10:10

الەم مويىنداعان قازاقتار

اباي-اقپارات 5713 0

25 قاڭتار, 2016 ساعات 10:06

قىتايداعى قازاق قىزدارى

اباي-اقپارات 5796 0

15 قاڭتار, 2016 ساعات 20:50

انام مەنى ولتىرەتىن شىعار؟..

اباي-اقپارات 5773 0

5 قاڭتار, 2016 ساعات 13:23

ەلباسىنىڭ بوۋلينگ ويناۋى

اباي-اقپارات 5626 0

1 قاڭتار, 2016 ساعات 16:37

مىرجاقىپ دۋلاتوۆ: قايدا ەدىڭ؟

مىرجاقىپ دۋلاتوۆ: قايدا ەدىڭ؟

اباي-اقپارات 8036 0