سەيسەنبى, 9 ناۋرىز 2021

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 16:11

ءبىرتۋرار ۇل

اباي-اقپارات 5169 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 15:51

سۆەتقالي نۇرجان. ماعاۋينگە

اباي-اقپارات 7173 0

25 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:24

ىشتەن شىققان جاۋ جامان نەمەسە قازاققا تونگەن قاۋىپ-قاتەر

اباي-اقپارات 8631 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 13:58

مۇڭعۇليا قازاقتارىنىڭ بەينەبايانى

اباي-اقپارات 5152 1