سەيسەنبى, 29 قاراشا 2022

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 شىلدە, 2014 ساعات 14:03

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

ۆ چەست نازارباەۆا پرەدلوجيلي نازۆات وبەكت EXPO-2017

اباي-اقپارات 8656 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 19:24

پىشاق جۇزىندە ءجۇرۋ - جامالي ديحانۇلى

اباي-اقپارات 9146 0

24 ماۋسىم, 2014 ساعات 14:39

«ماقسات» كلينيكاسى: «بەدەۋلىكتى ەمدەۋ»

اباي-اقپارات 9659 0

9 ماۋسىم, 2014 ساعات 12:27

وپەرا: ۆوكزالداعى قوشتاسۋ

اباي-اقپارات 5888 0

30 مامىر, 2014 ساعات 17:02

ايشا بايبوسىنوۆا - سەن كىنالى ەمەسسىڭ

اباي-اقپارات 12800 0

30 مامىر, 2014 ساعات 12:25

مىرجاقىپ دۋلاتۇلى - جىگىتتەرگە

اباي-اقپارات 7290 3

26 مامىر, 2014 ساعات 15:15

"ماقسات" شىعىس ەمحاناسى: مي سال اۋرۋىن ەمدەۋ

اباي-اقپارات 12416 2