دۇيسەنبى, 15 شىلدە 2024

بۇ نە مازاق؟ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

3 اقپان, 2022 ساعات 13:04

قازاق كوشىنىڭ تاعدىرىن كولودا مەن پلاتونوۆتار شەشپەك...

اۋىت مۇقيبەك 8569 28

31 جەلتوقسان, 2021 ساعات 14:46

حالىقتى ازعىندىققا يتەرمەلەۋ ۇدەپ بارادى

جايبەرگەن بولاتوۆ 7107 14

21 جەلتوقسان, 2021 ساعات 12:19

قازاقتى تىلدەگەن يليا ناموۆيرگە سوت جوق پا؟

ءابىل-سەرىك الىاكبار 6187 14

16 جەلتوقسان, 2021 ساعات 19:13

الماتى اكىمدىگى تاۋەلسىزدىك كۇنىنەن نەگە قورقادى؟

Abai.kz 6610 29

23 قاراشا, 2021 ساعات 16:52

ەۋروپا: «قوش بول، «سبەر»، - دەيدى. مامين شە؟

ايجان تەمىرحان 5485 5

19 قاراشا, 2021 ساعات 17:37

لاۆروۆتىڭ لاقپاسىن تىلەۋبەردى اقتاپ ءجۇر

ايجان تەمىرحان 4709 10

11 قاراشا, 2021 ساعات 10:51

قازاقتىڭ باتىرى تاجىككە كەرەك، قازاققا شە؟

داۋرەن قۋات 16340 4