جۇما, 12 تامىز 2022

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

19 تامىز, 2014 ساعات 13:03

«كەز كەلگەن تيرانعا ەڭ باستى جاۋ – جازۋشى»

اباي-اقپارات 6575 0

19 تامىز, 2014 ساعات 12:52

«مۇڭدى» ستۋديا

اباي-اقپارات 6807 1

11 تامىز, 2014 ساعات 16:01

اداسقان پودپولكوۆنيك

اباي-اقپارات 7058 0

11 تامىز, 2014 ساعات 15:55

«ءبىر ادامنىڭ ءبىر ءومىرى ماعان از عوي دەۋشى ەدىم…»

اباي-اقپارات 16022 2

7 تامىز, 2014 ساعات 15:36

بەيبىت سارىباي. تاعى دا ءتۇس

ءيا مەن ءجيى-ءجيى ءتۇس كورەمىن. باياعى بوزبالا كەزىمىزدە ءتاتتى-ءتاتتى تۇستەر كورۋشى ەدىك.

اباي-اقپارات 10006 0

7 تامىز, 2014 ساعات 10:13

كاددافيدەن قالعان ءسوز

كەيبىرەۋلەر ونىڭ وسى جاقسىلىعىنىڭ جارتىسىن دا جاساي المادى.

اباي-اقپارات 5221 0

6 تامىز, 2014 ساعات 18:43

قازاق باق-ىنا جارناما بەرمەيتىندەرگە – “بايكوت”!

اباي-اقپارات 6467 0