سەنبى, 20 شىلدە 2024

ادەبيەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

5 قازان, 2023 ساعات 15:36

قىتاي: وسى زامان ايەلدەر ادەبيەتى جانە ءسان شۋە

نۇرحالىق ابدىراقىن 2406 0

3 قازان, 2023 ساعات 17:25

ەلدى قىزىل ۇرانسىز-اق سۇيۋگە بولادى...

Abai.kz 2617 1

3 قازان, 2023 ساعات 11:18

قاتىن

قۋات ايتقالي 2458 0

2 قازان, 2023 ساعات 11:36

«ءبىز لاتىن الىپبيىنە كوشۋگە دايىن وتىرمىز...»

ءالىمجان ءاشىمۇلى 3790 9

27 قىركۇيەك, 2023 ساعات 12:58

كوزى تىرىسىندە كىتابى شىقپاعان اقىن

جەكسەن الپارتەگى 2634 2

25 قىركۇيەك, 2023 ساعات 13:28

قازاق مادەنيەتىنىڭ جوعالعان جاۋھارى

ءالىمجان ءاشىمۇلى 4761 0

22 قىركۇيەك, 2023 ساعات 13:15

جۇرەك سونەتى

ەرىك ومارعاليەۆ 2310 13

21 قىركۇيەك, 2023 ساعات 13:03

التىن جۇگەن تۋرالى اڭىز

قۋات ايتقالي 2897 4