سەنبى, 31 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111953. جازىلعاندار — 106310. قايتىس بولعاندار — 1825

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

24 مامىر, 2020 ساعات 10:04

احمەت بايتۇرسىنۇلىنىڭ ازاتتىق شەرى

ءجادي شاكەنۇلى 4186 13

22 مامىر, 2020 ساعات 16:03

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست V)

ماكسات تاج-مۋرات 5034 6

18 مامىر, 2020 ساعات 12:41

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست IV)

ماكسات تاج-مۋرات 3909 5

16 مامىر, 2020 ساعات 16:37

كانگيۋ پاتشالىعى – قاڭلىلار قۇرعان مەملەكەت

بەكجان ادەنۇلى 3802 14

14 مامىر, 2020 ساعات 04:24

قازاق اتاۋى "عۇنزاق" سوزىنەن شىققان...

بەكجان ادەنۇلى 6618 29

12 مامىر, 2020 ساعات 14:19

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست III)

ماكسات تاج-مۋرات 2104 4

12 مامىر, 2020 ساعات 13:28

يسلام ءدىنى بىزگە قوجالاردان 400 جىل بۇرىن جەتتى

بەكجان ادەنۇلى 6280 22

9 مامىر, 2020 ساعات 13:51

رەسەي گەربىندەگى تازقارانىڭ شىن يەسى كىمدەر؟

بەكجان ادەنۇلى 5702 52