سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 47. قايتىس بولعاندار — 6

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 اقپان, 2019 ساعات 13:46

بەيبارىس سۇلتان ءبىزدىڭ دالامىزدان شىققان جوق

بەكجان ادەنۇلى 15299 91

19 اقپان, 2019 ساعات 09:44

ورىستاردىڭ اتا-بابالارى - تۇركىتىلدى بۇلعارلار

بەكجان ادەنۇلى 4872 35

15 اقپان, 2019 ساعات 10:26

حازار قاعاناتىنىڭ اۋەلگى استاناسى - تبيليسي

بەكجان ادەنۇلى 4468 43

1 اقپان, 2019 ساعات 11:40

مۇزداۋان-مەرگەنباي

Abai.kz 8939 24

1 اقپان, 2019 ساعات 10:13

ساكەننىڭ ستالينگە حات جازعانى راس پا؟

قانات  ءجۇنىسوۆ 14993 33