سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

الاشوردا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 ماۋسىم, 2020 ساعات 12:59

ج.ايماۋىتۇلى جانە ۇلتتىق تاربيە

باقىتكۇل قۋاندىققىزى 1550 2

16 ماۋسىم, 2020 ساعات 11:52

الاشتىقتار ابايدىڭ «تولىق ادامدارى» بولدى

نۇرحالىق ابدىراقىن 2883 4

24 مامىر, 2020 ساعات 10:04

احمەت بايتۇرسىنۇلىنىڭ ازاتتىق شەرى

ءجادي شاكەنۇلى 3176 14

22 مامىر, 2020 ساعات 16:03

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست V)

ماكسات تاج-مۋرات 4603 6

18 مامىر, 2020 ساعات 12:41

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست IV)

ماكسات تاج-مۋرات 3503 5

16 مامىر, 2020 ساعات 16:37

كانگيۋ پاتشالىعى – قاڭلىلار قۇرعان مەملەكەت

بەكجان ادەنۇلى 3075 14

14 مامىر, 2020 ساعات 04:24

قازاق اتاۋى "عۇنزاق" سوزىنەن شىققان...

بەكجان ادەنۇلى 6174 29

12 مامىر, 2020 ساعات 14:19

نەرازگاداننايا تاينا مۋستافى شوكايا (چاست III)

ماكسات تاج-مۋرات 1790 4