سەنبى, 4 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

كۇبىرتكە بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 ءساۋىر, 2020 ساعات 15:26

اۋىلعا ورالاتىنىڭدى ۇمىتپا!

ورازالى سابدەن 2574 25

13 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:02

ءتىرى ءتىل

ءۋاليحان قاليجان 2041 6

2 ءساۋىر, 2020 ساعات 18:27

تاعى دا شەتەلدەن قارىز الامىز

Abai.kz 2627 18

21 قاڭتار, 2020 ساعات 11:12

ساناق كەلە جاتىر!

داۋرەن قۋات 4559 45

9 جەلتوقسان, 2019 ساعات 12:04

تاربيە - ۇلت پەن مەملەكەتتىڭ بولاشاعىن ايقىندايدى!

جانۇزاق اكىم 2308 15