بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

26 قازان, 2017 ساعات 12:24

تولىباي سىنشى تۋرالى اڭىز قىرعىز تاريحىنىڭ قاينار كوزى

جامبىل ومارۇلى 5066 6

26 قازان, 2017 ساعات 11:17

"ارميان گەنوتسيدى" تاريحي فاكت ەمەس، پىكىر. ال قازاق گەنوتسيدى شە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4758 13

26 قازان, 2017 ساعات 11:06

ەسىموۆ ەندى قايدا بارادى؟

داۋرەن قۋات 4286 9

26 قازان, 2017 ساعات 09:42

بايتۇرسىنۇلىنىڭ دايەكشەسى مەن اپوستروفتى شاتاستىرمايىق

قالدىباي قىدىرباەۆ 5864 11

25 قازان, 2017 ساعات 12:33

مومىشۇلى مويىنداعان قازاق

تاڭشولپان تولەگەن 5408 3

25 قازان, 2017 ساعات 11:49

قازاقشامىزدى قاباتوۆ قاداعالاي ما؟

مىرزان كەنجەباي 5232 17