سەنبى, 31 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111953. جازىلعاندار — 106310. قايتىس بولعاندار — 1825

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 قازان, 2020 ساعات 13:13

«باس» جانە نامىس

ريزا ءالمۇحانوۆا 1847 6

20 قازان, 2020 ساعات 17:39

قازاق پوليتسياسى قىلمىسپەن قالاي كۇرەسەدى؟

Abai.kz 1094 9

20 قازان, 2020 ساعات 12:27

زەينەتاقى جۇيەسى. كوش باسىندا نيدەرلاندى مەن دانيا...

كەرىمسال جۇباتقانوۆ 792 9

20 قازان, 2020 ساعات 10:34

«قازان تولقۋى». قىرعىزدان قانداي ساباق الامىز؟

نۇرعالي نۇرتاي 1118 103

19 قازان, 2020 ساعات 16:49

پرەزيدەنتكە اشىق حات!

Abai.kz 4730 24

19 قازان, 2020 ساعات 13:17

بوس جاتقان جەرلەردى كىم يگەرەدى؟

بەيبىت قويشىباەۆ 1153 2

19 قازان, 2020 ساعات 13:02

بەسىكتەگى بالانىڭ ءتىلى ورىسشا شىعا باستادى

ادىلبەك قابا 1119 20