بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

6 شىلدە, 2020 ساعات 16:59

«Egov» قىزمەتىن پايدالانۋ نەگە قيىن؟

مارات ەرمۇقانوۆ  1120 7

6 شىلدە, 2020 ساعات 10:26

پرەزيدەنتپەن كەلىسەتىن ماسەلەم قايسى؟ II ءبولىم

ەرمەك تۇرسىنوۆ 1161 8

5 شىلدە, 2020 ساعات 18:47

نازارباەۆ الەمدەگى بارلىق قازاقتىڭ قامقورى بولدى

اۋىت مۇقيبەك 2228 58

5 شىلدە, 2020 ساعات 12:47

«12 جىلدا مەملەكەتتەن 2 ملرد. تەڭگە قارجى الدىڭىز!»

ايدارحان ادىلباەۆ 2194 8

4 شىلدە, 2020 ساعات 18:33

ءتانى ولگەن ايەل

داۋرەن قۋات 2852 11

4 شىلدە, 2020 ساعات 17:58

Covid-19. «The New York Times» ماقالاسى

Abai.kz 1478 6