جۇما, 7 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 96922. جازىلعاندار — 70680. قايتىس بولعاندار — 1058

اعاش ات بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

23 شىلدە, 2020 ساعات 15:41

«قازاقستاندا كەدەيلەر كوبەيەدى»

Abai.kz 1829 9

23 شىلدە, 2020 ساعات 11:44

«اباي بولماعان» دەگەن نە سۇمدىق! 

اسان وماروۆ 2551 34

23 شىلدە, 2020 ساعات 11:44

رەسەيگە الاقان جايۋ - كىرىپتارلىق!

جايبەرگەن بولاتوۆ 2216 19

23 شىلدە, 2020 ساعات 11:38

حالىقتى قىزعىشتاي قورعايىق

نەسىپبەك ايتۇلى 1100 9

22 شىلدە, 2020 ساعات 15:25

كورشىدەگى كوكبەت ساياساتشى تاعى دا قازاق جەرىنە شۇيلىكتى

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 14715 20

22 شىلدە, 2020 ساعات 12:02

كوروناۆيرۋسقا قارسى جاڭا ۆاكتسينا جاسالدى

قاستەر سارقىتقان 1482 4

21 شىلدە, 2020 ساعات 19:24

ءدارى تاپشىلىعى. بيزنەس پە، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك پە؟

ارمان سقابىلۇلى 1849 6