بەيسەنبى, 16 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 65188. جازىلعاندار — 39066. قايتىس بولعاندار — 375

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 شىلدە, 2020 ساعات 14:30

توقاەۆ: جاس كادرلار قاجەت!

Abai.kz 1231 19

10 شىلدە, 2020 ساعات 13:53

توقاەۆ: جەر شەتەلدىكتەرگە ساتىلمايدى!

Abai.kz 1133 3