سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 500. جازىلعاندار — 35. قايتىس بولعاندار — 4

قىسقا-نۇسقا بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 23:48

تاعى 12 ادامنان كوروناۆيرۋس انىقتالدى

Abai.kz 597 3

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 14:53

قاراعاندى قالاسى كارانتينگە جابىلادى

Abai.kz 392 0

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:29

توقاەۆ: دارىگەرلەرگە قارجىلاي قولداۋ قاجەت

Abai.kz 449 3

29 ناۋرىز, 2020 ساعات 11:34

كوروناۆيرۋس جۇقتىرعاندار سانى 251-گە جەتتى

Abai.kz 565 9