سەيسەنبى, 7 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

10 مامىر, 2020 ساعات 20:34

ءسىز كىمسىز، ابدۋلوۆ مىرزا؟

Abai.kz 6496 12

9 مامىر, 2020 ساعات 13:51

رەسەي گەربىندەگى تازقارانىڭ شىن يەسى كىمدەر؟

بەكجان ادەنۇلى 5241 52

9 مامىر, 2020 ساعات 13:08

«شىڭعىس حان وتىراردى ويرانداعان جوق»

ءجادي شاكەنۇلى 6371 90

7 مامىر, 2020 ساعات 13:34

ەلشى داۋلى ماسەلەنى ءوز ەلىنە مۇلدە باسقاشا جەتكىزدى

مۇقامەتحان قونارباي 6651 5

6 مامىر, 2020 ساعات 12:36

قازاقستاندا اقش-تىڭ بيوزەرتحاناسى بار ما؟

داۋرەن قاسەنۇلى 1882 4

5 مامىر, 2020 ساعات 11:31

ەشكىم دە سوعىستى ەسىنە العىسى كەلمەيدى!

مۇحتار كارىباي 1307 12

5 مامىر, 2020 ساعات 11:10

ساردوبا: وزبەكستان نە دەيدى؟

ساكەن سىبانباي 8786 15