بەيسەنبى, 29 اقپان 2024

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

18 قاڭتار, 2024 ساعات 15:05

لو ۆەيتسجاڭ. جۋىنۋ

نۇرحالىق ابدىراقىن 1414 0

17 قاڭتار, 2024 ساعات 16:48

رەسەي قانشا بۇلدانسا دا، تاريحي اتاۋلار قايتارىلادى!

ءابدىراشيت باكىرۇلى 1968 27

17 قاڭتار, 2024 ساعات 14:48

قوس مينيسترمەن كەزدەسۋ...

قىمبات ابىلداقىزى 1159 0

17 قاڭتار, 2024 ساعات 14:40

«اتاماننىڭ اقىرى» ك/ف. پولكوۆنيك ابىلايحانوۆ كىم؟

ازكەن التاي 3839 7

16 قاڭتار, 2024 ساعات 14:20

زامانبەك نۇرقادىلوۆ – قازاق حالقىنىڭ ادال ۇلى

ءابدىراشيت باكىرۇلى 4178 6