سەيسەنبى, 21 قاڭتار 2020

رەداكتسيا تاڭداۋى بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

25 قازان, 2019 ساعات 20:02

«شىڭعىسحاندى دارىپتەيتىن بولساق، ءال-ءفارابيدى جوققا شىعارۋ كەرەك!»

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 9190 77

25 قازان, 2019 ساعات 13:24

«قىزىلاعاش وقيعاسى» – بەس قازاقتىڭ عانا قاسىرەتى ەمەس

باقىتگۇل ماكىمباي 2655 5

23 قازان, 2019 ساعات 15:32

ەكس-پرەزيدەنتتىڭ اتاق-ماراپاتتارى. پليۋس 3

قۋانىش قاپپاس 4112 26

23 قازان, 2019 ساعات 15:11

ءبىز قازاقشا سويلەيمىز، قازاقشا وقيمىز! ال ايدوس ۇكىبايلار شە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4400 20

17 قازان, 2019 ساعات 15:23

سەناتورلاردىڭ ءسوز سايىسى: كىمدىكى دۇرىس؟

Abai.kz 2812 26

16 قازان, 2019 ساعات 19:16

ارانداتۋشى حاتتىڭ يەسى قىتاي كونسۋلدىعىنىڭ ءوزى مە؟

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 4807 21