سەنبى, 4 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 464. جازىلعاندار — 29. قايتىس بولعاندار — 3

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ناۋرىز, 2019 ساعات 13:20

"ورتالىق ازياعا يسلام ءدىنىنىڭ كەلۋى"

Abai.kz 3577 0

31 قاڭتار, 2019 ساعات 12:15

كەيكى مەرگەن (5-10 بولىمدەرى)

Abai.kz 3637 1