دۇيسەنبى, 10 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 98701. جازىلعاندار — 72273. قايتىس بولعاندار — 1058

اباي.tv بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

17 ناۋرىز, 2020 ساعات 18:11

كارانتين. مالىمدەمە

Abai.kz 2320 2

4 ناۋرىز, 2020 ساعات 12:39

مۇحتار جاكىشەۆ. سوت ۇكىمىنە رەاكتسيا

Abai.kz 11820 2

18 اقپان, 2020 ساعات 12:39

شەرحان مۇرتازا. ءتىل تۋرالى

Abai.kz 15811 3

13 اقپان, 2020 ساعات 11:53

قورداي

Abai.kz 16365 6

11 اقپان, 2020 ساعات 12:02

ەلىمنىڭ ەرتەڭى نە بولماق؟

Abai.kz 3935 1

27 قاڭتار, 2020 ساعات 16:40

نە ىستەۋ كەرەك؟

Abai.kz 5808 9

23 قاڭتار, 2020 ساعات 18:09

جۋسان وپەراتسياسى. "دولگايا دوروگا دوموي"

Abai.kz 3489 2