دۇيسەنبى, 1 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 11308. جازىلعاندار — 5404. قايتىس بولعاندار — 41

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:54

زيالىلار قۇراق كورپە بولا الا ما؟

اباي-اقپارات 3417 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:51

سەرىك اقسۇڭقار. باسقا ءيتتىڭ دە از با ەدى تالاعانى...

اباي-اقپارات 4504 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:05

... مەن ودان دا جاس ەدىم

اباي-اقپارات 3639 0

11 ءساۋىر, 2014 ساعات 09:19

...بيلىك ۇلتشىلدارعا ارقا سۇيەيدى

اباي-اقپارات 3810 0

10 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:37

«يت زامانعا سىيماي كەتكەن قاسقىرىم!»

اباي-اقپارات 4089 0

8 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:55

ءبىز قالاي سويلەپ ءجۇرمىز؟

اباي-اقپارات 4261 0

7 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:28

سانسىزباي نۇربابا. زيالىنىڭ زارى

اباي-اقپارات 3196 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 14:43

تۇرسىنجان شاپاي. قازاقپەن ساۋدالاسۋ

اباي-اقپارات 6770 0