دۇيسەنبى, 1 ناۋرىز 2021

46 - ءسوز بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 12:51

سەرىك اقسۇڭقار. باسقا ءيتتىڭ دە از با ەدى تالاعانى...

اباي-اقپارات 5176 0

14 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:05

... مەن ودان دا جاس ەدىم

اباي-اقپارات 4034 0

11 ءساۋىر, 2014 ساعات 09:19

...بيلىك ۇلتشىلدارعا ارقا سۇيەيدى

اباي-اقپارات 4251 0

10 ءساۋىر, 2014 ساعات 10:37

«يت زامانعا سىيماي كەتكەن قاسقىرىم!»

اباي-اقپارات 4600 0

8 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:55

ءبىز قالاي سويلەپ ءجۇرمىز؟

اباي-اقپارات 5505 0

7 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:28

سانسىزباي نۇربابا. زيالىنىڭ زارى

اباي-اقپارات 3593 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 14:43

تۇرسىنجان شاپاي. قازاقپەن ساۋدالاسۋ

اباي-اقپارات 7578 0

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 13:08

باقىتگۇل ماكىمباي. وبالىڭ كىمگە، ورالمان؟

اباي-اقپارات 3921 0