جەكسەنبى, 29 ناۋرىز 2020

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:06

داۋرەن قۋات. قىرىم ماسەلەسى: قىرىق ۇيدەن تىيۋ

حوووش، دەلىك. بۇل نەنى بىلدىرەدى؟ بۇل ءبىزدىڭ تاۋەلسىزدىگىمىزدى جاريا ەتكەن...

اباي-اقپارات 5572 0