سەنبى, 11 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 812. جازىلعاندار — 64. قايتىس بولعاندار — 10

قوعام بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

22 ناۋرىز, 2014 ساعات 03:00

پۋتيندىك رەسەي: «ۋكراينا، ساعان ايتام، قازاقستان، سەن تىڭدا»

قيسىنعا سالساق، ورتا ازياداعى رەسەيدىڭ امبيتسياسى تەك قازاقستانعا تىرەلىپ وتىر.

اباي-اقپارات 6525 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 15:06

داۋرەن قۋات. قىرىم ماسەلەسى: قىرىق ۇيدەن تىيۋ

حوووش، دەلىك. بۇل نەنى بىلدىرەدى؟ بۇل ءبىزدىڭ تاۋەلسىزدىگىمىزدى جاريا ەتكەن...

اباي-اقپارات 5591 0