دۇيسەنبى, 22 شىلدە 2024

الاساپىران بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ءساۋىر, 2022 ساعات 13:04

پۋتين مەن لۋكاشەنكو بۇل جولى نە دەيدى؟

Abai.kz 3736 6

31 ناۋرىز, 2022 ساعات 13:32

سامۋرايلار رەسەيگە ءتىس قايراۋدا...

Abai.kz 3549 0

28 ناۋرىز, 2022 ساعات 13:39

ايماعامبەتوۆتىڭ دوعارىسقا كەتۋىن تالاپ ەتۋدە

Abai.kz 3727 23

22 اقپان, 2022 ساعات 13:35

اەس سالۋعا التى ۇسىنىس: قازاقستان كىمدى تاڭدايدى؟

ايجان تەمىرحان 3489 12

16 اقپان, 2022 ساعات 15:39

تۇيە-ادامنىڭ ايتقاندارى...

اباي ماۋقاراۇلى 7567 4

9 اقپان, 2022 ساعات 14:32

ۋكراين داعدارىسى: ناتو مەن رەسەي تىرەسى

باقان بەرىكجان 3959 8

25 قاڭتار, 2022 ساعات 15:40

بيلىك ءترانزيتىنىڭ اياقتالۋى ءھام جاڭا قازاقستان

ءومارالى ادىلبەكۇلى 3412 42

20 قاڭتار, 2022 ساعات 12:45

ۋكرايناعا شابۋىل: «رەسەيدى اپات كۇتىپ تۇر»

كا مىرزا 6154 27