جۇما, 14 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 101848. جازىلعاندار — 78633. قايتىس بولعاندار — 1269

الەۋمەت بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

4 ءساۋىر, 2014 ساعات 11:56

سامميتبەك، سامميتحان، سامميت

دەسەك تە اتا-بابالارىمىز نارەستەنىڭ دۇنيەگە كەلگەن كۇنىنە بايلانىستى دا ناۋرىزباي، بورانباي، داۋىلباي، ءساۋىرحان، ءتۇز تاعىسىنا دەگەن قۇرمەتپەن قاسقىرباي، ارىستان سەكىلدى دە ەسىمدەردى دۇنيەگە اكەلگەن.

اباي-اقپارات 12402 0

31 ناۋرىز, 2014 ساعات 14:46

الىپساتارلار تاعى دا ۇكىمەتتىڭ الدىن وراپ كەتتى

جوعارىداعى سىرەسكەن رەسمي تىلدەن وقىرمان وزىنە كەرەگىن ۇعا جاتار، ءبىزدىڭ ايتپاعىمىز: الىپساتارلار تاعى دا ۇكىمەتتىڭ الدىن وراپ كەتتى. ازاماتتىق قىزمەتشىلەر ءساۋىردىڭ سوڭىندا ايلىعىن الىپ بولعانشا، ولاردىڭ ەڭبەكاقىلارىنا قوسىلعان بىرەر مىڭ تەڭگەنىڭ قۇنى قارا باقىرعا تاتىمايتىن بولدى.

اباي-اقپارات 9136 0

21 ناۋرىز, 2014 ساعات 12:39

قاجىمۇقان عابدوللا. داۋىل الدىنداعى دامىل ما؟..

ۇلت پەن قوعام ىسىندە رۋحاني تابىسقان ارىپتەسىمىز ساياساتتان كەتتى... ۇرىس الاڭىن قايسار قاھارمان، باتالى باتىر تاستاپ كەتكەندەي، جالعىزسىراعان سەزىمدە قالدىم...

اباي-اقپارات 10425 0