دۇيسەنبى, 17 اقپان 2020

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 ءساۋىر, 2019 ساعات 20:57

قازاق اتاۋىنىڭ قايتارىلۋى تۋرالى...

ماۋلەن اشىمباەۆ 5202 18

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 13:13

ساياسات جاستاردى ەرمەكساز ەتىپ يلەۋدى توقتاتۋ كەرەك

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 2580 8

14 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:29

دوس كوشىم. ء"بارىمىز دە شپيونبىز!"

Abai.kz 6469 22

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:27

ارىستانبەك مۇحامەديۇلى. اباي نەدەن ءتۇڭىلدى؟

Abai.kz 4102 57

20 اقپان, 2019 ساعات 09:23

350 جىل بويى مويىندالماعان شىندىق

رىسبەك رامازانۇلى 2691 6