جەكسەنبى, 29 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 130865. جازىلعاندار — 116187. قايتىس بولعاندار — 1990

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 قاراشا, 2019 ساعات 14:19

كەرەكۋ – كورياكوۆ ەمەس!

قۋانىش قاپپاس 4986 34

30 قازان, 2019 ساعات 12:16

«مىناۋ ادامنىڭ ەمەس، پەرىشتەنىڭ داۋىسى»

مامبەتكارىم قوجىربايۇلى 6172 44

24 قازان, 2019 ساعات 10:29

ۇلتتىق قۇندىلىقتار – ۇلت ساقتالۋىنىڭ كەپىلى

ريزا ىسقاق 4620 19

8 قازان, 2019 ساعات 10:56

بۇل – ابايدىڭ سۋرەتى ەمەس

جاندوس اۋباكىر 4557 16

4 قازان, 2019 ساعات 11:00

مۇعالىمنىڭ مارتەبەسى قاشان ارتادى؟ 

Abai.kz 2649 5

10 قىركۇيەك, 2019 ساعات 14:46

ۇلى دالا سىلكىندى. ۇلى قازاق ويانا باستادى...

ايتباي ساۋلەبەك 5692 10