بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 423. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

1 قاراشا, 2019 ساعات 14:19

كەرەكۋ – كورياكوۆ ەمەس!

قۋانىش قاپپاس 4369 34

30 قازان, 2019 ساعات 12:16

«مىناۋ ادامنىڭ ەمەس، پەرىشتەنىڭ داۋىسى»

مامبەتكارىم قوجىربايۇلى 4423 44

24 قازان, 2019 ساعات 10:29

ۇلتتىق قۇندىلىقتار – ۇلت ساقتالۋىنىڭ كەپىلى

ريزا ىسقاق 3135 19

8 قازان, 2019 ساعات 10:56

بۇل – ابايدىڭ سۋرەتى ەمەس

جاندوس اۋباكىر 3562 16

4 قازان, 2019 ساعات 11:00

مۇعالىمنىڭ مارتەبەسى قاشان ارتادى؟ 

Abai.kz 2120 5

10 قىركۇيەك, 2019 ساعات 14:46

ۇلى دالا سىلكىندى. ۇلى قازاق ويانا باستادى...

ايتباي ساۋلەبەك 5168 10