جەكسەنبى, 16 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 102287. جازىلعاندار — 80716. قايتىس بولعاندار — 1269

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 قاراشا, 2018 ساعات 13:03

eGov.kz پورتالىنا - 12 جىل

Abai.kz 2023 1

24 قازان, 2018 ساعات 09:12

كارى كومسومولدار 100 جىلدىقتى ەندى استانادا تويلاماقشى

قۋانىش قاپپاس 6999 41

22 قازان, 2018 ساعات 09:24

"رۋحاني جاڭعىرۋ" يدەياسىنىڭ تاريحي ءمانىن تۇسىندىك پە؟

ۇمبەتقان قۋاندىقۇلى 4841 5