سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 47. قايتىس بولعاندار — 6

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

7 قاراشا, 2018 ساعات 13:03

eGov.kz پورتالىنا - 12 جىل

Abai.kz 1597 1

24 قازان, 2018 ساعات 09:12

كارى كومسومولدار 100 جىلدىقتى ەندى استانادا تويلاماقشى

قۋانىش قاپپاس 6655 44

22 قازان, 2018 ساعات 09:24

"رۋحاني جاڭعىرۋ" يدەياسىنىڭ تاريحي ءمانىن تۇسىندىك پە؟

ۇمبەتقان قۋاندىقۇلى 3510 5