سەيسەنبى, 26 قاڭتار 2021

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

15 ءساۋىر, 2019 ساعات 20:57

قازاق اتاۋىنىڭ قايتارىلۋى تۋرالى...

ماۋلەن اشىمباەۆ 6310 18

1 ءساۋىر, 2019 ساعات 13:13

ساياسات جاستاردى ەرمەكساز ەتىپ يلەۋدى توقتاتۋ كەرەك

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 3712 8

14 ناۋرىز, 2019 ساعات 09:29

دوس كوشىم. ء"بارىمىز دە شپيونبىز!"

Abai.kz 7299 22

12 ناۋرىز, 2019 ساعات 15:27

ارىستانبەك مۇحامەديۇلى. اباي نەدەن ءتۇڭىلدى؟

Abai.kz 7110 57

20 اقپان, 2019 ساعات 09:23

350 جىل بويى مويىندالماعان شىندىق

رىسبەك رامازانۇلى 3526 6