سارسەنبى, 5 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 93820. جازىلعاندار — 65132. قايتىس بولعاندار — 1058

انىق بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

30 قازان, 2019 ساعات 12:16

«مىناۋ ادامنىڭ ەمەس، پەرىشتەنىڭ داۋىسى»

مامبەتكارىم قوجىربايۇلى 5336 44

24 قازان, 2019 ساعات 10:29

ۇلتتىق قۇندىلىقتار – ۇلت ساقتالۋىنىڭ كەپىلى

ريزا ىسقاق 3843 19

8 قازان, 2019 ساعات 10:56

بۇل – ابايدىڭ سۋرەتى ەمەس

جاندوس اۋباكىر 4080 16

4 قازان, 2019 ساعات 11:00

مۇعالىمنىڭ مارتەبەسى قاشان ارتادى؟ 

Abai.kz 2410 5

10 قىركۇيەك, 2019 ساعات 14:46

ۇلى دالا سىلكىندى. ۇلى قازاق ويانا باستادى...

ايتباي ساۋلەبەك 5465 10