جەكسەنبى, 7 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12694. جازىلعاندار — 7135. قايتىس بولعاندار — 53

باس تاقىرىپ بولىمىندەگى سوڭعى ماقالالار

13 ءساۋىر, 2020 ساعات 13:52

اباي ماۋقاراۇلى. تىراقىلىق

Abai.kz 1943 19

11 ءساۋىر, 2020 ساعات 16:38

تاريحقا تورەلىك ايتاتىن قىتاي ەمەس...

تۇرسىنحان زاكەن 8100 87

10 ءساۋىر, 2020 ساعات 12:51

بيۋدجەتتىڭ 258 ميلليارد تەڭگەسى

نۇربيكە بەكسۇلتانقىزى 3021 11

9 ءساۋىر, 2020 ساعات 14:47

قازاق ادەبيەتىندەگى حان-ءتاڭىرى

دۇكەن ءماسىمحان 6549 25

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:44

ءتاجين تاۋەكەلمەن جۇمىس ىستەدى

ءومارالى ادىلبەكۇلى 3183 3

8 ءساۋىر, 2020 ساعات 11:43

«بىرلەسە بىلگەن ەل ءبارىن جەڭەدى»

نۇرسۇلتان نازارباەۆ 1842 54